مقاله مقايسه مدلهاي تعالي سازماني و انتخاب بهترين مدل با استفاده از روش AHP

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته صنایع

مقاله مقايسه مدلهاي تعالي سازماني و انتخاب بهترين مدل با استفاده از روش AHP

چكيده

همه سازمانها براي اطمينان از عملكرد مناسب و بهبود عملكرد خود نياز به روشها و آشنايي با مدلهايي دارند تا آنها را از اينكه مسير صـحيح را م يپيمايند مطمئن نمايد . ولي انتخاب بهترين روش يا مدل براي رسيدن يك سازمان به تعالي همـواره يـك سـو ال اساسـي بـراي همـه سازمانها است . به همين دليل تمامي كشورهاي صنعتي و پيشرفته دنيا مدلهايي را طراحي نموده اند يا ا ز مدلهاي موجود اسـتفاده ميكننـد . در اين مقاله پنج م دل تعالي و سرآمدي سازماني معرفي و تـشريح شـده اسـت كـه بيـشتر كـشورها ي دنيـا از ايـن مـدلها اسـتفاده و حتـي سازمانهاي خود را براساس اين مدلها رتبه بندي مي كنند . سـپس شاخـصهاي مقايـسه ايـن مـدلها مـشخص شـد ه و امتيـاز هـر مـدل در شاخصهاي مختلف بااستفاده از نظرات خبرگان و براي ش رايط موجود در سازمانهاي ايراني خصوصا سازمانها و صنايع تابعه ودجا تعيين شـده 1 است. درنهايت با استفاده از يك سيستم تصميم گيري چند معياره بـه نـام فرآينـد تحليـل سلـسله مراتبـي (AHP( مـسئله را فرمولـه و بهترين مدل را معرفي مينماييم

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته صنایع

تعداد مشاهده: 81 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 24

حجم فایل:245 کیلوبایت

 قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل