فایل های دسته بندی رشته اقتصاد - صفحه 1

تحلیل وغدیر 1400/05/09

شرایط ورود به این سهم بررسی شد!

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل سهمی از گروه دارو 1400/05/08

این دارویی با شکست سقف کانال نزولی مستعد رشد است!

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل ومهان 1400/05/08

ومهان دوستان بخوانند!

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل وصندوق 1400/05/08

وضعیت وصندوق مورد بررسی قرار گرفت

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل تکنیکال کسرا 1400/05/05

این کانی غیر فلزی به زیر تیغ تحلیل رفت!

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل یک سهم لاستیکی1400/05/04

این سهم از گروه لاستیک با زدن پرچم خبر از صعود احتمالی دارد!

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل سهمی از گروه فلزات 1400/0503

این سهم خوش سابقه فلزی به زیر تیغ تحلیل رفت

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل فاراک 1400/05/03

فاراک تحلیل شد

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل نماد غشهداب 1400/05/03

این سهم غذایی مورد تحلیل قرار گرفت

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی