فایل های دسته بندی رشته صنایع - صفحه 1

مقاله برآورد وزن شاخص هاي مدل سرآمدي EFQM در صنعت خودرو ايران

مقاله برآورد وزن شاخص هاي مدل سرآمدي EFQM در صنعت خودرو ايران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله برنامه ريزي تعالي سازماني با رويکرد مديريت ارزش

مقاله برنامه ريزي تعالي سازماني با رويکرد مديريت ارزش

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله رویکرد تعالی در سازمان- تجربه لوله و ماشین سازی ایران

مقاله رویکرد تعالی در سازمان- تجربه لوله و ماشین سازی ایران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اصول و ادبیات تولید در سطح و کلاس جهانی با مفاهیم و شاخص های بهره وری

مقاله اصول و ادبیات تولید در سطح و کلاس جهانی با مفاهیم و شاخص های بهره وری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله شناسایی و بومی سازی مدل تعالی سازمانی برای ارزیابی واحدهای عمومی و خدماتی در ودجا

مقاله شناسایی و بومی سازی مدل تعالی سازمانی برای ارزیابی واحدهای عمومی و خدماتی در ودجا

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بهينه سازي تصوير ذهني سازماني ( OSI ) كليد تعالي

مقاله بهينه سازي تصوير ذهني سازماني ( OSI ) كليد تعالي 

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله رويكردي پيشنهادي براي اجراي اثربخش بهينه كاوي در تعالي واحدهاي دفاعي

مقاله رويكردي پيشنهادي براي اجراي اثربخش بهينه كاوي در تعالي واحدهاي دفاعي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مديريت برون سپاري اثربخش و توسعه شبكه تامين كنندگان، لازمه تحقق هسته كوچك و شبكه بزرگ

مقاله مديريت برون سپاري اثربخش و توسعه شبكه تامين كنندگان، لازمه تحقق هسته كوچك و شبكه بزرگ

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ارتباط مدل سرآمد ي EFQM با مد يري ت دانش

مقاله ارتباط مدل سرآمد ي EFQM با مد يري ت دانش

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی